Produkty

Jak wygląda wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Budowa ogrodzenia czasem staje się kością niezgody między sąsiadami – zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do naruszenia granicy działki. Inwestycję warto więc odpowiednio zaplanować. Gdy przebieg linii rozgraniczającej posesje nie jest jasny, konieczne może stać się wytyczenie granic działki pod ogrodzenie. Co to za procedura i jak ją zrealizować? Wyjaśniamy!

Ogrodzenie a granica działki – gdzie je usytuować?

Istnieją dwie możliwości usytuowania ogrodzenia na posesji – pierwsza to budowa płotu w całości na naszej działce, bez naruszania jej granicy, a drugą jest ogrodzenie między sąsiadami, czyli dokładnie na linii rozgraniczającej grunty. W pierwszym przypadku inwestycji nie trzeba skonsultować z sąsiadem (choć warto!), ale żaden element płotu nie powinien znaleźć się na granicy działek. Z kolei budowę ogrodzenia dokładnie na granicy posesji winno poprzedzić uzyskanie formalnej zgody od właścicieli sąsiadujących gruntów.

Warto też wiedzieć, że tę kwestię reguluje Art. 154 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że ogrodzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów, którzy zostają zobowiązani razem ponosić koszty ich utrzymania, np. remontu, renowacji. Z drugiej strony jest jeszcze prawo własności – pogwałcenie go poprzez naruszenie granicy działek może skutkować koniecznością przywrócenia stanu pierwotnego (przebudowa, rozbiórka ogrodzenia). Dlatego – gdy zdecydujemy się wznieść płot na własnej posesjitak ważne jest upewnienie się co do faktycznego przebiegu granicy działki

Jak upewnić się co do przebiegu granic działki?

Zazwyczaj da się łatwo, samodzielnie odnaleźć na działce geodezyjne punkty graniczne: najczęściej są nimi małe betonowe słupki oznaczone krzyżykiem. Jest tak zwłaszcza w przypadku nowo kupionych działek, ponieważ sprzedający grunt właściciel ma obowiązek wytyczenia i oznaczenia jego obowiązujących granic. Warto natomiast zweryfikować ich położenie czy zgodność z dostępnymi dokumentami oraz skontrolować ich stan, czyli poszukać ewentualnych naruszeń, uszkodzeń lub śladów ingerencji w ich usytuowanie. Dobrze jest też porozmawiać z sąsiadem – jeśli on ma wątpliwości co do przebiegu granic działki, warto jak najszybciej rozwiązać problem.

Gdy na działce nie są umieszczone znaki graniczne, nie można ich odnaleźć bądź pojawiają się wątpliwości co do ich położenia, należy skorzystać z usług geodety. Tylko on ma uprawnienia do wytyczenia granic działki pod ogrodzenie – czyli odszukania i wznowienia punktów granicznych lub rozgraniczenia gruntów.

Jak przebiega wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie to procedura obejmująca odszukanie lub wznowienie znaków granicznych, która polega na znalezieniu bądź wytyczeniu granic działki (wszystkich lub wybranych) na podstawie istniejącej dokumentacji. To odpłata usługa, którą zrealizuje firma geodezyjna. Takie ponowne wytyczenie granic działki ma charakter techniczny, nie jest procedurą administracyjną.

Odszukane znaki graniczne i wznowione granice działki

Geodeta zgłasza zamierzenie przeprowadzenia procedury wznowienia granic działki w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i kompletuje niezbędne dokumenty. Analizuje je i stwierdza, czy istnieją granice prawne działki i czy na podstawie dostępnych danych da się je odnaleźć. Jeśli tych punktów granicznych nie może odszukać, geodeta przeprowadza tzw. wznowienie granic działki i sporządza protokół graniczny, który podpisują wszystkie strony procedury (właściciele działek, pomiędzy którymi granica jest wytyczana). W sytuacji, gdy strony zgadzają się co do przebiegu granic działek, sprawa zostaje już rozwiązana i można przystąpić do budowy ogrodzenia. 

Przed wszczęciem procedury, w terminie przynajmniej 7 dni, geodeta ma obowiązek zawiadomić o pracach wszystkich, których ta sprawa dotyczy.

Ogrodzenia panelowe to komplet przęseł o szerokości 250 cm, furtki i bramy w wersji skrzydłowej lub przesuwnej (ta jest dodatkowo dostępna także z mechanizmem). Jest to rozwiązanie ekonomiczne, bo jeden panel kosztuje już od około 40 zł, a dodatkowo niezwykle łatwe w montażu. Przęsła w razie potrzeby można nawet samodzielnie dociąć i cała instalacja polega na połączeniu ich obejmami ze słupkami. Ogrodzenie systemowe panelowe sprawdza się też dobrze w przypadku kłopotliwego, czyli np. nierównego, ukształtowania terenu – można zamontować je kaskadowo.

Jedyną tańszą, ale zarazem równie łatwą w montażu i uniwersalną alternatywą paneli jest ogrodzenie systemowe z siatki ogrodzeniowej. Metr siatki kosztuje do około 10 zł, a do niej dobiera się od razu komplet kompatybilnych akcesoriów – słupki, obejmy, przelotki, drut naciągowy i wiązałkowy oraz pręty napinające i napinacze.

Administracyjne rozgraniczenie działek i ustalenie przebiegu granicy

Znacznie rzadszym problemem jest brak granic prawnych działki – i wówczas przeprowadza się tzw. rozgraniczenie, czyli ustalenie i utworzenie granic. Jest to postępowanie administracyjne realizowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bądź w określonych wypadkach przez sąd. Czynności zmierzające do ustalenia granic gruntów wykonuje upoważniony przez organ administracji geodeta. Procedura może też zostać wszczęta w przypadku sporu sąsiedzkiego o przebieg granic.

Rozgraniczenie polega na ustaleniu granic działki na podstawie znaków oraz śladów granicznych, map i punktów osnowy geodezyjnej. A jeśli takie dane nie istnieją, są niewystarczające lub sprzeczne, procedura opiera się o oświadczenie stron. Gdy sąsiedzi się spierają, geodeta namawia do zawarcia ugody – wypracowania kompromisu oraz ustalenia przebiegu granic działek korzystnego dla stron. Taki stan zostaje uznany za prawny, gdyż ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej. Wówczas właściciele gruntów otrzymują decyzję administracyjną i dokumenty potwierdzające przebieg granic. Uaktualniane są także wpisy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Państwowej Ewidencji Gruntów.

Jeśli natomiast strony nie zgadzają się z ustaleniami geodety, procedura wchodzi na etap sądowy – postępowanie przejmuje właściwy sąd rejonowy, a ustalenia co do przebiegu granic działki kończą się wydaniem prawomocnego orzeczenia

Ile trwa i kosztuje wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Cena usługi wytyczenia granic działki pod ogrodzenie – czyli odszukania, wznowienia granic działki – wynosi średnio 1000-2000 złotych oraz zależy od czynników takich jak lokalizacja i wielkość działki czy poziom trudności realizacji zadania (np. dostępność dokumentów). Duże znaczenie ma też sam cennik firmy geodezyjnej. Warto skontaktować się z wykonawcą w okolicy i poprosić o wstępną wycenę.

Jeżeli istnieją granice prawne działki, a zatem wystarczy je odszukać i wznowić, proces trwa zwykle około miesiąca. W przypadku wykonywania rozgraniczenia działek postępowanie administracyjne kończy się średnio po upływie trzech miesięcy, jeśli strony zgadzają się z ustaleniami. Gdy sprawa trafia na salę sądową, procedura może znacznie się wydłużyć (sąd przeprowadza pełne postępowanie dowodowe).

Co dalej? Wznosząc ogrodzenie działki, niezależnie od jego usytuowania, należy wziąć pod uwagę regulacje prawne, takie jak maksymalna wysokość płotu 2,2 m, jeśli nie chcemy zgłaszać jego budowy. Ogrodzenie nie może również stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Bramy wjazdowe i furtki powinny otwierać się do wewnątrz posesji, a ich szerokość wynosić minimum 2,2 oraz 0,9 m. Warto również zadbać o aspekty techniczne i wizualne ogrodzenia wybrać trwały, dobrze zabezpieczony, dopasowany do stylistyki domu model. A w tym ostatnim zadaniu pomożemy w Polargos – zapraszamy na konsultację z naszymi specjalistami.

FAQ:

Jak wygląda wznowienie granic działki pod ogrodzenie?

Ta procedura polega na odszukaniu i wznowieniu znaków granicznych: należy w tym celu skorzystać z usług geodety. Jeśli nie istnieją granice prawne działki lub sąsiedzi spierają się co ich przebiegu, przeprowadza się tzw. rozgraniczenie (administracyjne).

Ile kosztuje wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Cennik usług wytyczenia granicy naszej działki pod ogrodzenie zależy od czynników takich jak lokalizacja czy rozmiar gruntów i polityki firmy geodezyjnej – średni koszt to 1000-2000 złotych.

O czym pamiętać w przypadku budowy ogrodzenia?

Przed budową ogrodzenia należy sprawdzić regulacje prawne. Bez zgłaszania budowy urzędnikom ogrodzenie nie może być wyższe niż na 2,2 m. Poniżej wysokości 1,8 m nie powinno zawierać ostro zakończonych elementów. Minimalna szerokość bramy wjazdowej to 2,4 m – wraz z furtką powinny otwierać się do wewnątrz posesji.