“WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA INNOWACYJNEJ BRAMY PRZECIWHAŁASOWEJ”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

 

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych

i wprowadzenie na rynek nowego produktu jakim będą bramy przeciwhałasowe

 

Efektem projektu będzie możliwość produkcji nowych wyrobów i zwiększenie
konkurencyjności firmy POLARGOS Sp. o.o. na rynkach krajowym i zagranicznym.

 

Okres realizacji projektu:  01.07.2020–31.12.2021

Wartość projektu: 6.440.157,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2.357.730,00 zł

 

“Opracowanie i wdrożenie do praktyki produkcji przemysłowej, innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych”

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych.

 

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia spawania przęseł ogrodzeniowych.

 

Okres realizacji projektu: 17.07.2018–18.03.2019

Wartość projektu: 492.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 340.000,00 zł

 

 

 

“Stworzenie systemu B2B łączącego Polargos Sp. z o.o. z partnerem biznesowym”

 

Polargos Sp. z o.o. jest Beneficjentem Projektu Współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

 

 

“Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej piły”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.3 “Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest wdrożenie na rynek dwóch innowacji produktowych

Efektem projektu będzie zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawa ich przewag konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

Okres realizacji projektu: 04.01.2017 – 30.09.2018

Wartość projektu: 5 413 536,42 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 180 668,72 PLN

 

 

 

“Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos Sp. z o.o.”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”

Działanie 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej

Efektem projektu będzie realizacja, wdrożenie oraz komercyjne wykorzystanie produktu.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018

Wartość projektu: 1 248 684,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 716 187,50 PLN

Translate »