Potrzebujesz informacji?

Kontakt

Siedziba firmy

Zakład produkcyjny

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60
sekretariat@polargos.pl

Zakład produkcyjny

Oziemkówka 57a
08-420 Miastków Kościelny
Telefon: (+48) 25 683 05 55
Fax: (+48) 25 683 78 38
oziemkowka@polargos.pl

Sprzedaż hurtowa

oferty@polargos.pl

Biuro obsługi klienta

(+48) 25 683 05 55
logbok@polargos.pl

Dział marketingu

marketing@polargos.pl

Lub skontaktuj się przez

formularz

Celem uzyskania indywidualnych wycen, prosimy o bezpośredni kontakt ze sklepem internetowym: kontakt@sklepzogrodzeniami.pl

13 + 14 =

Dane rejestrowe

Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17 wpisana pod numerem KRS 0000043915 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 8 288 150,00 zł
NIP: 113-00-88-519
Regon: 010679550
KRS: 0000043915

Rodo

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa prawną przetwarzania danych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przeze Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE.

W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zgłaszać na adres siedziby Spółki: ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@polargos.pl